พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ จ.นครนายก

บางคนอาจไม่เคยรู้ว่ามีพุทธสถานสวยงามเช่นนี้ซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดนครนายกด้วย ที่นี่คือ “พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สวนพุทธชยันดี 2,600 ปี” อยู่แถวทางขึ้นน้ำตกสาริกา แวดล้อมด้วยภูเขา มีสายน้ำไหลผ่าน เมื่อเข้าไปข้างในจะพบพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ขนาดใหญ่หนึ่งองค์ เป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระพุทธรูปล้อมรอบอีกจำนวน 1,250 องค์

เป็นการจำลองเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับวันมาฆะบูชา ที่พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย เรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาต หรือวันประชุมใหญ่นั่นเอง

ขอบคุณรูปภาพจาก: พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์